Udział własny w szkodzie


Udział własny

Udział własny w szkodzie to termin związany z umową ubezpieczenia. Najprościej rzecz ujmując jest to kwota, wyrażona kwotowo lub procentowo, którą ubezpieczony zobowiązuje się pokryć z własnych środków, w przypadku zaistnienia zdarzenia. Równocześnie jest to kwota, o którą Towarzystwo Ubezpieczeniowe pomniejsza całkowitą kwotę ubezpieczenia, a więc im wyższy udział własny w szkodzie tym niższa składka. Co ważne, ubezpieczony może negocjować z TU o wykreślenie udziału własnego z umowy, jednak musi liczyć się z tym, że wysokość składki ubezpieczeniowej wzrośnie.

PZU

„Udział własny – w AC, MC i PAS – przewidziana w OWU lub w umowie ubezpieczenia, wyrażona procentowo w stosunku do sumy ubezpieczenia albo odszkodowania kwota pomniejszająca odszkodowanie, stanowiąca ryzyko własne ubezpieczonego; w przypadku zbiegu udziałów własnych z różnych tytułów, odszkodowanie pomniejsza się o każdy udział własny zaczynając od największego, przy czym kwota odszkodowania pomniejszona o pierwszy udział własny stanowi podstawę do obliczenia kwoty kolejnego udziału własnego i zasadę tę stosuje się odpowiednio do każdego następnego udziału własnego;”

Warta

„Udział własny – kwota, o którą pomniejsza się wysokość odszkodowania zgodnie z niniejszymi OWU ACS, naliczana procentowo od wysokości odszkodowania.”

Ergo Hestia

„Udział własny – kwota, o którą Ergo Hestia zmniejsza wypłacane łączne odszkodowanie dotyczące określonego wypadku”

Submit a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *