Szkoda


Szkoda w prawie cywilnym jako pojęcie nie zostało zdefiniowane. Ogólnie szkodę możemy nazwać następująco jako majątkowy lub niemajątkowy skutek zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem.

W potocznym języku za szkodę możemy uznać stratę, uszczerbek lub ubytek. W słownikach pod definicją szkody znajdziemy opis, że jest to niekorzystny (dla kogoś, w tym przypadku dla poszkodowanego) wynik działań lub zjawisk pojawiający się wbrew woli poszkodowanego.

Każde towarzystwo ubezpieczeniowe inaczej definiuje szkodę.

PZU
„Utrata całkowita lub ubytek wartości ubezpieczonego sprzętu spowodowana nagłym, nieprzewidzianym  zdarzeniem, powstałym z przyczyn niezależnych od Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego.”

 

ErgoHestia
„Powstałe bezpośrednio wskutek zdarzenia objętego umową ubezpieczenia: niemajątkowe następstwo zdarzenia (szkoda na osobie) lub uszczerbek majątkowy (szkoda w mieniu).”

 

InterRisk
„Utrata, uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia bezpośrednio wskutek wystąpienia co najmniej jednego lub kilku zdarzeń (przyszłych i niepewnych) objętych zakresem ubezpieczenia, występującego niespodziewanie i niezależnie od woli Ubezpieczającego / Ubezpieczonego.”

Submit a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *