NNW Szkolne


NNW Szkolne

Możesz ubezpieczyć dziecko poza szkołą!

Pamiętaj, że szkolne ubezpieczenia NNW nie muszą być zawarte w placówce szkolnej. Ubezpieczając dziecko poza szkołą możesz dokonać wyboru:

 • innej firmy ubezpieczeniowej
 • dopasowanego zakresu ubezpieczenia
 • wysokości składki, którą będziesz opłacać

Zakupu ubezpieczenia możesz dokonać online z dodatkowym rabatem w wysokości 10% (kod rabatowy: 24551)

 

Czy muszę wykupić NNW w szkole?

Nie masz obowiązku zakupu ubezpieczenia w szkole na warunkach, które zazwyczaj są mniej korzystne od ofert dostępnych na rynku:

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje i przypomina, że obowiązujące prawo nie nakłada na szkołę obowiązku ubezpieczenia uczniów. Ubezpieczenie NWW jest umową zawartą pomiędzy firmą ubezpieczeniową, a rodzicami, dlatego decyzję zawarciu umowy ubezpieczeniowej podejmują właśnie rodzice. Oznacza to, że jeśli rodzice podejmą taką decyzję, mogą upoważnić dyrektora szkoły, aby działał w tym zakresie w ich imieniu. (…) Nie jest również właściwą sytuacja, gdy rodzice nie mają wpływu na wybór firmy ubezpieczeniowej i zakresu ubezpieczenia.

Jak kupić ubezpieczenie online?

Nic prostszego. Wystarczy kliknąć poniżej na interesujący Cię wariant i wypełnić formularz online. Polisa zostanie wysłana na wskazany przez Ciebie adres email a płatności dokonasz poprzez internet. Pamiętaj o podaniu specjalnego kodu rabatowego 24551 w celu otrzymania dodatkowej zniżki 10%.

 

Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)

Świadczenia z tytułu NNW są wypłacane za wypadki, które mogą się wydarzyć:

 • podczas nauki
 • w drodze do i z placówki szkolnej
 • podczas zajęć pozalekcyjnych
 • podczas uprawiania sportu (nie tylko na zajęciach wychowania fizycznego w szkole)
 • w czasie wakacji

Ubezpieczenie NNW to ochrona przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.

 

NNW dzieci i młodzieży

 • Uczniowie (ci młodsi oraz starsi) są bardzo aktywną grupą, o wypadek nie jest wcale trudno. Oferta ubezpieczeniowa jest kierowana do:
 • przedszkolaków
 • uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
 • studenów
 • nauczycieli, wychowawców i pozostałego personelu

 

Co jest objęte ochroną?

Poniżej prezentujemy fragmenty Ogólnych Warunków Ubezpieczenia NNW z firmy bezpieczny.pl

Śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego: nieszczęśliwy wypadek w ruchu lądowym, powietrznym lub wodnym, któremu uległ Ubezpieczony jako kierowca bądź pasażer

Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku, wyniku zawału serca lub udaru mózgu: Nieszczęśliwy wypadek to przypadkowe, nagłe zdarzenie wywołane wyłącznie przyczyną zewnętrzną niezależnie od woli ani stanu zdrowia Ubezpieczonego

Uszczerbek na zdrowiu lub uszkodzenie ciała w NNW: W przypadku uszczerbku lub uszkodzenia ciała Ubezpieczonego, powstałego bezpośrednio w następstwie nieszczęśliwego wypadku, zaistniałego w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej, Towarzystwo wypłaci Ubezpieczonemu świadczenie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia z tytułu uszczerbku lub uszkodzenia ciała Ubezpieczonego za każdy 1% uszczerbku lub uszkodzenia ciała.

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w NNW: Jeżeli w wyniku nieszczęśliwego wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczony będzie przebywał w szpitalu, Towarzystwo wypłaci Ubezpieczonemu świadczenie w wysokości 20/30/50/100 za każdy dzień pobytu w szpitalu. Maksymalny okres, za jaki Towarzystwo wypłaci świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu wynosi 180 dni.

Zwrot kosztów nabycia lub naprawy protez i środków: Towarzystwo zwraca Ubezpieczonemu niepokryte z powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego lub ubezpieczeń społecznych wydatki, poniesione w związku z leczeniem doznanych obrażeń ciała, na naprawę lub nabycie protez i środków pomocniczych, pod warunkiem że naprawa lub nabycie zalecone zostały przez lekarza w związku z nieszczęśliwym wypadkiem potwierdzonym dokumentacją medyczną i objętym ochroną ubezpieczeniową.  Zwrot następuje na podstawie rachunków bądź faktur wystawionych na rzecz Ubezpieczonego, do wysokości sumy ubezpieczenia określonej w polisie lub umowie ubezpieczenia.

Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji w NNW: Towarzystwo zwraca Ubezpieczonemu niepokryte z powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego lub ubezpieczeń społecznych wydatki poniesione w związku z pobytem w szpitalu, wydatki poniesione na badania, zabiegi i operacje (w tym niezbędne operacje plastyczne, mające na celu usunięcie oszpecenia wynikłego z nieszczęśliwego wypadku) oraz zabiegi rehabilitacyjne, pod warunkiem że powyższe zostało zalecone przez lekarza jako niezbędne w związku z nieszczęśliwym wypadkiem, który miał miejsce w okresie trwania odpowiedzialności Towarzystwa. Zwrot następuje na podstawie rachunków bądź faktur wystawionych na rzecz Ubezpieczonego, do wysokości sumy ubezpieczenia określonej w polisie lub umowie ubezpieczenia.

Wystąpienie poważnego zachorowania u Ubezpieczonego: 
Poważne zachorowanie – jedna z niżej wymienionych chorób:

a) nowotwór złośliwy z białaczkami i chłoniakami;
b) niewydolność nerek;
c) niewydolność wątroby;
d) cukrzyca;
e) dystrofia mięśniowa;
f) guzy śródczaszkowe;
g) śpiączka;
h) sepsa (sepsis);
i) inwazyjna choroba pneumokokowa (IChP);
j) zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.

Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego w NNW:  W przypadku śmierci rodzica Ubezpieczonego spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem zaistniałym w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej, Towarzystwo wypłaci Ubezpieczonemu świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci rodzica Ubezpieczonego spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem. Prawo do świadczenia z tytułu śmierci rodzica Ubezpieczonego zostanie przyznane pod warunkiem, że nieszczęśliwy wypadek, który spowodował śmierć rodzica Ubezpieczonego, wystąpił przed ukończeniem przez Ubezpieczonego 25 roku życia.

Wyczynowe uprawianie sportu: forma działalności Ubezpieczonego podejmowana dobrowolnie w drodze rywalizacji dla uzyskania maksymalnych wyników sportowych podczas zajęć szkolnych, pozaszkolnych jak również w życiu prywatnym; ochrona ubezpieczeniowa obejmuje jedynie dzieci i młodzież, studenci oraz pracownicy placówek oświatowo – wychowawczych nie są objęci ochroną; Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są sporty wysokiego ryzyka. W zakres ochrony wchodzą m.in.: sporty walki, piłka nożna, siatkówka, koszykówka, lekkoatletyka, jazda konna, pływanie.

Submit a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *