Słownik pojęć


Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia (w skrócie OWU), to dokument, w którym w poszczególnych punktach ubezpieczyciel umieścił najważniejsze warunki umowy ubezpieczeniowej danego działu lub rodzaju. Zawiera on przepisy określające m.in. przedmiot i zakres ubezpieczenia, prawa i obowiązki stron umowy ubezpieczenia, a także sposób w jaki ustalana jest szkoda i wypłacane z jej tytułu odszkodowanie. Są to przepisy...

Read More

Ubezpieczający jest jedną ze stron podczas podpisywania umowy ubezpieczeniowej. Ubezpieczającym może być: osoba fizyczna osoba prawna jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej która zawiera umowę ubezpieczenia z towarzystwem ubezpieczeniowym. Podczas zawierania polisy, ubezpieczający zobowiązuje się do uiszczenia składki ubezpieczeniowej. W większości przypadków, szczególnie gdy zawieramy ubezpieczenie OC,...

Read More

Szkoda w prawie cywilnym jako pojęcie nie zostało zdefiniowane. Ogólnie szkodę możemy nazwać następująco jako majątkowy lub niemajątkowy skutek zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem. W potocznym języku za szkodę możemy uznać stratę, uszczerbek lub ubytek. W słownikach pod definicją szkody znajdziemy opis, że jest to niekorzystny (dla kogoś, w tym przypadku dla poszkodowanego) wynik działań lub zjawisk pojawiający się wbrew woli...

Read More