Słownik pojęć


Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych to organizacja zakładów ubezpieczeń które działają na terytorium Polski w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Każde towarzystwo obowiązkowo musi dołączyć do organizacji w dniu uzyskania pozwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej. Do głównych zadań PBUK należy: wystawianie dokumentów ubezpieczeniowych (certyfikaty Zielonych Kart)...

Read More

Wartość odtworzeniowa Jest to podstawowa wartość do ustalenia sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniach majątkowych. Wartość odtworzeniową stosuje się dla mieszkania, domu jednorodzinnego, budynków gospodarczych lub innego mienia w celu ustalenia górnej granicy za którą towarzystwo ubezpieczeniowe będzie odpowiadać za szkodę. W przypadku wybrania takiego wariantu ubezpieczenia zakład ubezpieczeń zobowiązuje się do pokrycia kosztów...

Read More

Ubezpieczyciel to nikt inny jak: zakład ubezpieczeń towarzystwo ubezpieczeniowe Jest to przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą w zakresie ubezpieczeń majątkowych, osobowych oraz reasekuracji.  Asekurator zobowiązuje się, na podstawie zezwolenia, do świadczenia w wyniku skutków zdarzeń losowych wynikających z umowy podpisanej z ubezpieczającym. Zakłady ubezpieczeń z siedzibą w Polsce możemy podzielić następująco:...

Read More

Udział własny Udział własny w szkodzie to termin związany z umową ubezpieczenia. Najprościej rzecz ujmując jest to kwota, wyrażona kwotowo lub procentowo, którą ubezpieczony zobowiązuje się pokryć z własnych środków, w przypadku zaistnienia zdarzenia. Równocześnie jest to kwota, o którą Towarzystwo Ubezpieczeniowe pomniejsza całkowitą kwotę ubezpieczenia, a więc im wyższy udział własny w szkodzie tym niższa składka. Co ważne,...

Read More

Ubezpieczony to osoba której mienie, życie lub zdrowie zostało ubezpieczone. Należy pamiętać, że ubezpieczony może (ale nie musi) być również ubezpieczającym, w takim przypadku ta osoba sama zawiera polisę i jest zobowiązana do jej opłacenia. Ubezpieczony jest podmiotem który został objęty ochroną ubezpieczeniową. Poniżej znajdują się fragmenty ogólnych warunków ubezpieczeń komunikacyjnych wybranych towarzystw opisujące...

Read More

Wartość odtworzeniowa Jest to wartość odtworzeniowa przedmiotu ubezpieczenia pomniejszona o jego amortyzację. To taka kwota, po otrzymaniu której od ubezpieczyciela, będziemy w stanie odtworzyć zniszczone mienie z uwzględnieniem jego stopnia zużycia. Wartość odtworzeniowa według ubezpieczycieli: InterRisk „Wartość rzeczywista– wartość odtworzeniowa pomniejszoną o stopień zużycia technicznego.” UNIQA „Wartość...

Read More